ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Leersum : 824121570

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-454396
                                                                                                                 
College van Rentmeesters:
email:
telefoon: 0343-453169

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant
1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)
1 scriba (ouderling)
3 wijk-ouderlingen
4 diakenen
3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling College van Kerkrentmeesters:

1 voorzitter
1 secretaris                                                                                     
1 penningmeester
1 boekhouder
2 technici

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerkgemeente heeft in samenspraak met de gemeente het beleidsplan “Johanneskerk in Vogelvlucht – op weg naar 2016” opgesteld. Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen in Met Hart en Ziel.

7. Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

8. Doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.
De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.
Dienen:
Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).
Vieren:
De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:
  • Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.
  • Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.
Leren:
Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.
Samenwerking:
De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Jaarverslag Gereformeerde kerk Leersum van de uitgeoefende activiteiten:

In 2016 is ds Evelyn Noltus gedurende het hele jaar 50% in dienst geweest van de Johanneskerk.
 
Naast de pastorale zorg voor alle gemeenteleden is er speciale aandacht voor het crisispastoraat en de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25-45 jaar.
 
Activiteiten van het College van Kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
  • het zorg dragen voor de geldwerving; 
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
  • het beheren van de financiën van de gemeente; 
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 

10. Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording over 2016:

 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting
        2016
rekening
       2016
rekening
       2015
baten      
Opbrengsten uit bezittingen 16.100 25.976 19.479
Bijdragen gemeenteleden 77.170 76.177 79.599
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten                                                                         93.270 102.153 99.078
       
lasten      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijke werkers 47.000 44.662 23.188
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5.000 3.423 9.844
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5.000 4.832 4.665
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 17.500 26.794 10.737
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.000 2.805 2.929
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 12.850 12.995 12.938
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.670 6.017 500
Totaal lasten 93.020 101.528 64.801
Resultaat (baten – lasten) 250 625 34.277
 
De gemeenteleden hebben goed bijgedragen voor de VVB 2016: € 72.109.
Dit is voldoende voor de totaal begrote uitgaven bij een 50% predikantsbezetting.
De opbrengst verhuur kerkzalen is ruim € 2.000 meer dan begroot en de vorige huurder van de pastorie heeft € 8.300 van zijn achterstallige huur betaald. Hierdoor is de huuropbrengst van de pastorie eenmalig flink verhoogd.
De post belastingen is hoger uitgevallen, doordat de Teruggave Regulerende Energiebelasting niet was aangevraagd. (Dit is in het boekjaar 2017 alsnog gedaan.)
In het boekjaar 2016 is een LED-scherm met laptop voor gebruik in de kerkzaal aangeschaft voor ruim € 6.000. Daarnaast is, na vertrek van de vorige huurder, voor onderhoud aan de pastorie ruim € 3.000 meer uitgegeven dan begroot.
Het totale resultaat over 2016 laat een positief resultaat zien van € 625.


 

11. Gereformeerde Kerk Leersum: beknopt overzicht van de begroting 2017 met toelichting daarop:

 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
 
Baten en Lasten in Euro's
  begroting 2018 begroting 2017
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 20.800 19.800
Bijdragen gemeenteleden 75.270 76.270
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0
Totaal baten 96.070 96.070
     
Lasten    
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijke werkers) 47.000 47.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6.000 6.500
Bijdragen aan organen binnen de kerk 5.000 5.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 21.000 20.500
Salarissen (koster, organist, e.d.) 3.000 3.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.350 11.350
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.670 2.670
Totaal lasten 96.020 96.020
Resultaat (baten – lasten) 50 50
 
Uitgangspunten voor 2018
Baten:
VVB op basis van toezegging en betaling in 2017             
Verhoging huuropbrengst pastorie met € 1.000                             
Verlaging hulp bij pastoraat met € 500
Lasten:
Predikant 50% fte
Verhoging schoonmaakkosten met € 50
 
Toelichting
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 

terug