ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

ANBI Diaconie  Gereformeerde Kerk Leersum

Johanneskerk

                                                                                                                                                      

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Diakenen Gereformeerde kerk Leersum: 824121594

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-454396
                                                                                                                 
Diaconie:
email:
telefoon: 0343-452199

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant

1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)

1 scriba (ouderling)

3 wijk-ouderlingen

5 diakenen

3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling Diaconie:

1 voorzitter
1 penningmeester
3 diakenen

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerk heeft in samenspraak met de gemeente het beleidsplan 2019-2023 ‘De Johanneskerk: een vitale gemeente’ opgesteld.

7. Het beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:

“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. De doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.

De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.

Dienen:

Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).

Vieren:

De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:

·       Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.

·       Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.

Leren:

Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.

Samenwerking:

De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum - Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten:

De diaconie heeft zich ingespannen voor de volgende activiteiten:
  • Project Myanmar van Kerk in Actie
  • Project Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.
  • Noodhulp bij calamiteiten.
  • Medewerking aan het project “Schuldhulpmaatje.
  • Participatie van het project “Eetcafé”, maandelijks wordt aan alleenstaanden tegen een geringe vergoeding een maaltijd aangeboden.
  • Het verzamelen van voedsel en geld voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.
  • Verdeling opbrengsten van collectes zoals in de onderstaande begroting is weergegeven.
  • Ondersteuning van de Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug, opgericht door de gezamenlijke kerken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  
  • Ondersteuning van de Stichting Vrolijkheid, locatie A.Z.C.  Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

10. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële verantwoording 2019:

Diaconie Johanneskerk Leersum        
Totaal diaconaat/zending Begroting Totaal Begroting Totaal
  2020 2020 2019 2019
Baten        
Binnenlands diaconaat        
VVB 6.800   7.000  
Collecten en speciale doeleinden 2.600   3.000  
      9.400   10.000
Werelddiaconaat        
VVB 7.800   7.500  
Project 6.000   6.000  
Collecten en speciale doeleinden 1.900   2.800  
    15.700   16.300
Zending        
VVB 4.800   4.500  
Collecten en speciale doeleinden 1.300   900  
      6.100     5.400
totaal baten   31.200   31.700
         
Lasten        
Binnenlands diaconaat        
Afdracht collecten   2.600   2.600  
Overige doelen   2.300   3.500  
Diaconaal quotum   1.400    1.500  
Gezamenlijke acties   2.400    2.400  
Algemene kosten      700      
Totaal lasten
 
9.400   10.000
         
Werelddiaconaat        
Project 1 jarig 2020    6.000      
Project 1-jarig Versterk de Kerk     6.000  
Overige projecten    7.800   7.500  
Afdracht collecten    1.900   2.800  
 
 
15.700   16.300
Zending        
Overige projecten en afdracht collecten   6.100   5.400  
 
 
 6.100   5.400
totaal lasten   31.200   31.700
 

11. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Begroting 2020 met toelichting daarop:

 
Baten begroting begroting
  2020 2019
Binnenlands diaconaat   9.400 10.000
Werelddiaconaat 15.700 16.300
Zending   6.100 5.400
totaal baten 31.200 31.700
     
Lasten    
Binnenlands diaconaat   7.300 8.000
Werelddiaconaat 15.700 16.300
Zending   6.100 5.400
bijdrage aan andere organen binnen de kerk   1.400 1.500
lasten beheer en adm. bankkosten en rente      700 500
totaal lasten 31.200 31.700
   

De diaconie van de Gereformeerde Kerk Leersum beschikt niet over bezittingen en voert een beleid waarbij alle inkomsten worden uitgekeerd aan de vastgestelde doelen.
Deze doelen worden in overleg met Kerk in Actie van de Protestantse Kerk vastgesteld. Deze organisatie beschikt binnen de Protestantse Kerk over de kennis en ervaring waarmee de juiste besteding van de gelden is gewaarborgd. 
Tevens wordt in ramp- en crisissituaties noodhulp verleend. 

terug