ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum ANBI Diaconie Johanneskerk - Gereformeerde Kerk Leersum

ANBI Diaconie  Gereformeerde Kerk Leersum

Johanneskerk

                                                                                                                                                      

1. Kerkelijke gemeente:

Naam van de gemeente:  Gereformeerde Kerk Leersum te Leersum.

2. Fiscaal RSIN nummer:

RSIN College van Diakenen Gereformeerde kerk Leersum: 824121594

3. Contactgegevens:

Kerkenraad:
Gereformeerde Kerk Leersum
Lomboklaan 9
3956 DE  Leersum
Email:
Telefoon: 0343-454396
                                                                                                                 
Diaconie:
email:
telefoon: 0343-452199

4. Bestuurssamenstelling Kerkenraad:

1 predikant

1 voorzitter (emeritus predikant, vrijwilliger)

1 scriba (ouderling)

3 wijk-ouderlingen

5 diakenen

3 kerkrentmeester (ouderlingen)

5. Bestuurssamenstelling Diaconie:

1 voorzitter
1 penningmeester
3 diakenen

6. Beleidsplan:

De kerkenraad van de Johanneskerkgemeente heeft in samenspraak met de gemeente het beleidsplan “Johanneskerk in Vogelvlucht – op weg naar 2016” opgesteld. Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen in Met Hart en Ziel.

7. Het beloningsbeleid:

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:

“Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. De doelstelling van de instelling:

De Johanneskerk is een open gemeenschap van op elkaar betrokken en met elkaar meelevende mensen, waar het geloof in God centraal staat. Iedereen is van harte welkom. De Johanneskerk is dan ook een ontmoetingsplek en tevens een geloofsgemeenschap die open staat voor de wereld om ons heen.

De activiteiten van de gemeente hebben het karakter van Dienen, Vieren en Leren.

Dienen:

Pastorale zorg voor ouderen en jongeren is een belangrijk aspect van de Johanneskerk geloofsgemeenschap (pastoraat). Hiernaast is de blik ook op de wereld gericht. Waar mogelijk probeert de gemeente de nood in de wereld te lenigen (diaconaat).

Vieren:

De wekelijkse vieringen kenmerken zich door:

·       Bijbeluitleg op eigentijdse wijze.

·       Betrokkenheid van jong én oud zodat allen zich vanuit hun belevingswereld betrokken voelen.

Leren:

Naast de geloofsopvoeding van de jonge gemeenteleden worden er activiteiten ontwikkeld die er op gericht zijn om het geloof te verdiepen en verder te ontwikkelen.

Samenwerking:

De Johanneskerkgemeente werkt in federatief verband samen met de Michaelkerkgemeente. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de andere Leersumse geloofsgemeenschappen.

9. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum - Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten:

De diaconie heeft zich ingespannen voor de volgende activiteiten:
  • Project Myanmar van Kerk in Actie
  • Project Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.
  • Noodhulp bij calamiteiten.
  • Medewerking aan het project “Schuldhulpmaatje.
  • Participatie van het project “Eetcafé”, maandelijks wordt aan alleenstaanden tegen een geringe vergoeding een maaltijd aangeboden.
  • Het verzamelen van voedsel en geld voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.
  • Verdeling opbrengsten van collectes zoals in de onderstaande begroting is weergegeven.
  • Ondersteuning van de Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug, opgericht door de gezamenlijke kerken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  
  • -Ondersteuning van de Stichting Vrolijkheid, locatie A.Z.C.  Leersum, Utrechtse Heuvelrug.

10. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële verantwoording 2015:

 
Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: Financiële Verantwoording 2015
Overzicht van Baten en lasten over  2015 en 2014      
Baten begroting rekening rekening
  2015 2015 2014
opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
bijdrage gemeenteleden 30900 27733 31853
totaal  baten 30900 27733 31853
       
       
Lasten      
besteding  diaconaal werk 30900 24333 29904
bijdrage aan andere organen binnen de kerk 0 1367 665
lasten beheer en adm bankkosten en rente 0 204 -7
totaal lasten 30900 25904 30562
       
resultaat (baten-lasten) 0 1829 1291
       
 

11. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum: begroting 2017 met toelichting daarop:

 
Baten begroting begroting  
  2017 2016  
Binnenlands diaconaat 9.700 10.000  
Werelddiaconaat 16.500 17.000  
Zending 4.800 5.300  
totaal baten 31.000 32.300  
       
Lasten      
Binnenlands diaconaat 8.400 8.700  
Werelddiaconaat 16.500 17.000  
Zending 4.800 5.300  
bijdrage aan andere organen binnen de kerk 1.200 1.200  
lasten beheer en adm. bankkosten en rente 100 100  
totaal lasten 31.000 32.300  
 
 
Diaconie Johanneskerk Leersum        
Totaal diaconaat/zending Begroting Totaal Begroting Totaal
  2017 2017 2016 2016
Baten        
Binnenlands diaconaat        
VVB 7.000   7.200  
Collecten en speciale doeleinden 2.700   2.800  
      9.700   10.000
Werelddiaconaat        
VVB 8.500   8.900  
Project 6.000   6.000  
Collecten en speciale doeleinden 2.000   2.100  
    16.500   17.000
Zending        
VVB 4.500   5.000  
Collecten en speciale doeleinden 300   300  
      4.800     5.300
totaal baten   31.000   32.300
         
Lasten        
Binnenlands diaconaat        
Gezamenlijke acties met Michaelkerk diaconie     1.500  
Bartimeus     500  
Rudolphstichting/De Glind/Hospice Binnenveld     500  
De Vrolijkheid  AZC uitgaansdag kinderen     1.000  
De Regenboog     1.000  
Exodus     1.000  
Hulp daklozen     0  
India     1.000  
Afdracht collecten 2.700   2.800  
Overige doelen 7.000   700  
Totaal lasten 9.700 9.700 1.0000 10.000
         
Werelddiaconaat        
Project 2 jarig Myanmar     3.600  
Project 1-jarig Kinderen in de Knel 6.000   2.000  
Kinderen in de knel Peru     1.000  
Kameroen duurzame landbouw     1.000  
Vrouwen Uganda     1.000  
Bangladesh     1.000  
Beter leven Biak Papua     1.000  
Overige projecten 8.500   2.000  
Afdracht collecten 2.000   2.100  
Noodhulp     2.300  
  16.500 16.500 17.000 17.000
Zending        
Vrouwenprogramma Pakistan     1.000  
Diaconessen Ruanda     1.000  
Dialoog Brazilië     1.000  
Kameroen predikantenopleiding     500  
Overige projecten en afdracht collecten 4.800   1.800  
  4.800 4.800 5.300 5.300
totaal lasten   31.000   32.300
         

 
 
De diaconie van de Gereformeerde Kerk Leersum beschikt niet over bezittingen en voert een beleid waarbij alle inkomsten worden uitgekeerd aan de vastgestelde doelen.
Deze doelen worden in overleg met Kerk in Actie van de Protestantse Kerk vastgesteld. Deze organisatie beschikt binnen de Protestantse Kerk over de kennis en ervaring waarmee de juiste besteding van de gelden is gewaarborgd.
Tevens wordt in ramp- en crisissituaties noodhulp verleend.

terug